ზ. გამეზარდაშვილი

ხასიათი - მხატვრული განზოგადების ფორმა

image

უაკ 001.4

ISBN 978-9941-28-704-6

336 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 19.05.2010


 

მონოგრაფიაში გაანალიზებულია გმირული ხასიათის, როგორც ცნების შინაარსი და მისი ეთიკურ-ფილოსოფიური ასპექტები. მითითებულია, რომ გმირული, როგორც ესთეტიკური კატეგორია, ორგანულ კავშირშია მშვენიერთან, ამაღლებულთან და ტრაგიკულთან. არის მსჯელობა გმირული ხასიათის გარემოსთან მიმართების შესახებ, კერძოდ, გმირისა და სინამდვილის ტრაგიკული შეუსაბამობის გარშემო, გმირულ ქმედებაში ორი საწყისის გამოვლენის ტიპოლოგიურ საფუძველზე-ჰამლეტურ და დონ კიხოტურ ხასიათებზე.

ზოგადი თეორიული მონაცემები გმირული ხასიათის რაობის შესახებ, ეფუძნება ევროპული და ქართული მწერლობიდან შერჩეულ შედევრებს.
მონოგრაფია განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის, დოქტორანტურის სტუდენტებისა და ამ დარგში მომუშავე სპეციალისტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები