რ. ენაგელი, მ. ონიანი

წიაღისეულის მოპოვების პროცესების ავტომატიზაცია

მეთოდიკური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების ჩასატარებლად

image-1

უაკ 622

ISBN 978-9941-28-711-4

88 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

მეთოდიკური მითითებები შედგენილია დისციპლინის - „წიაღისეულის მოპოვების პროცესების ავტომატიზაცია“ სასწავლო გეგმის (სილაბუსის) მიხედვით.

ნაშრომში დეტალურადაა აღწერილი სამთო მრეწველობაში გამოყენებული სასარ-გებლო წიაღისეულის კარიერული და მიწისქვეშა წესით მოპოვების პროცესების ავტომატური მართვის ხერხები, ცალკეული პროცესის ავტომატური მართვის საშუალებები. კერძოდ, მოცემულია კარიერული საბურღი დანადგარებისა და ექსკავატორების, ნახშირმომპოვებელი კომბაინების, ავტომატიზებული გვირაბგამყვანი კომპლექსებისა და საკონვეიერო ტრანსპორტის ავტომატური მართვის სტრუქტურული სქემები, საშახტო რკინიგზისა და ამწევი მანქანის ავტომატიზაციის აპარატურის განლაგების სქემები, წყალამოსაღვრელი დანადგარების მართვის აპარატურის, მთავარი და ადგილობრივი განიავების სავენტილატორო დანადგარების ავტომატიზაციის საშუალებების, შახტის ატმოსფეროში მეთანის კონცენტრაციის ავტომატური კონტროლის აპარატურის განლაგების სქემები და მათი მოქმედების პრინციპები.

თითოეული სამუშაოს ბოლოს მოცემულია საკონტროლო კითხვები, რაც დაეხმარება სტუდენტს მასალის უკეთ ათვისებასა და საგამოცდო ტესტირებისათვის მომზადებაში.

მეთოდიკური მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამთო და გეოინჟინერიის სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები