ს. შავგულიძე, ნ. უღრელიძე, თ. მთვრალაშვილი

ხელშეშლამდგრადი კოდირების თეორიული საფუძვლები

image-1

უაკ 621.391

ISBN 978-9941-28-765-7

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში მოყვანილია ძირითადი ცნებები ბლოკური და უწყვეტი (ხისმაგვარი, გისოსისებრი, ხვევადი) კოდირების თეორიიდან, მათი აგების პრინციპები, ზოგიერთი ალბათური და დისტანციური მახასიათებლები, დეკოდირების ცნობილი ალგორითმები და ასეთი კოდების კონკრეტული მაგალითები. ნაშრომის პირველი ნაწილი (პარაგრაფები 2-11) განიხილავს ბლო-კურ კოდებს, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია რიდსოლომონის კოდებზე, ხოლო ნაშრომის მეორე ნაწილი (პარაგრაფები 12-25) - უწყვეტ კოდებს.

წიგნი განკუთვნილია ტელეკომუნიკაციის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოიყენონ იმ სპეციალობის სტუდენტებმა, მაგისტრანტებმა და დოქტორანტებმა, რომელთაც საქმე აქვთ ინფორმაციის გადაცემასთან, მიღებასა და დამუშავებასთან.