იაკ. ბიჯამოვი, არ. ზერეკიძე, თ. ნათენაძე

ელექტრომექანიკის საფუძვლები


image-1

უაკ 621.31

ISBN 978-9941-28-801-2 (PDF)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სალექციო კურსში განხილულია ენერგიის ელექტრომექანიკური გარდამქმნელების ფიზიკური და თეორიული საფუძვლები. მოცემულია: ელექტრომექანიკის ძირითადი კანონები და პრინციპები; ელექტრული მანქანების კლასიფიკაცია; სტრუქტურული მოდელი და მუშაობის ძირითადი რეჟიმები. ასევე ელექტრული მანქანების და ტრანსფორმატორების ძირითდი სახეები, მათი კონსტრუქციული შესრულება, მართვის პრინციპები, გრაგნილების ძირითდი სახეობები, ელექტრომექანიკურ გარდამქმნელებში გამოყენებული მასალები.

გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები