ვ. აბაიშვილი

სამრეწველო საწარმოო პროცესები

image

უაკ 65.012.122

ISBN 978-9941-28-708-4

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სალექციო კურსში განხილულია საწარმოო-ტექნოლოგიური პროცესების სტრუქტურა, საწარმოო ნაკადური ხაზები. მოცემულია ნაკადური ხაზების გაანგარიშება და ავტომატური ხაზების სქემები ძირითადი საწარმოო ოპერაციებისათვის.

განხილულია საწარმოო პროცესების ჰარმონიზაციის თეორიის საფუძვლები, როგორც უწყვეტი, ის წყვეტილ ნაკადებში და საწარმოო პროცესების ოპტიმიზაციის საკითხები.
გამოცემა განკუთვნილია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს დოქტორანტების მიერაც.