მ. ჩიხლაძე, მ. გიგინეიშვილი, ო. კეთილაძე

ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები ბიო- და სამედიცინო ფიზიკაში

image

უაკ 577

ISBN 978-9941-28-760-2

264 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელო გაყოფილია ლაბორატორიულ და პრაქტიკულ სამუშაოებად. ლაბორატორიული სამუშაოების ნაწილი ბიოსამედიცინო შინაარსისაა, ხოლო ნაწილი ზოგადი ფიზიკიდან ისეა შერჩეული, რომ ემსახურება არა მარტო ზოგადი ფიზიკის საკითხების ცოდნას, არამედ ბიო- და სამედიცინო ფიზიკის თემატიკასაც. მასში განხილულია ის ძირითადი ფიზიკური მოვლენები და კანონები, რომლებიც უშუალოდ თუ ირიბად უკავშირდება ბიომედიცინას. თითოეულ პარაგრაფში კითხვებსა და ამოცანებს წინ უძღვის მათი ამოხსნისთვის აუცილებელი საბაზისო ცოდნის შინაარსი და ამოცანების ამოხსნის ნიმუშები.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და სამედიცინო ფიზიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები