ჯ. გრიგალაშვილი

დაპროგრამება TIA Portal-ში S7-1200/S7-1500

image-1

უაკ 681.5

ISBN 978-9941-28-863-0 (PDF)

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია STEP 7 V13, რომელიც დაფუძნებულია TIA Portal-ის დაპროექტების ერთიანი სამუშაო გარემოს ფუნქციურ შესაძლებლობებზე და აქვს ინტუიციურად გასაგები, ეფექტური და მომავალზე ორიენტირებული, შიმატიც პროგრამირებად კონტროლერების ბაზაზე დაფუ-ძნებული ავტომატიზაციის პროექტების დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფა. იგი წარმოდგენი-ლია ორი ვერსიის სახით:
• SIMATIC STEP 7 Professional V13 – რომელიც არის SIMATIC-ის S7-1200, S7-300, S7-400, WinAC პროგრამირებადი კონტროლერების დაპროექტების სისტემა. იგი ოპტიმალურად მხარს უჭერს აგრეთვე SIMATIC-ის ახალი სერიის S7-1500-ის ლოგიკურ პროგრამულ კონტროლერებს;
• SIMATIC STEP 7 Basic V13 – რომელიც არის საკუთრივ SIMATIC-ის S7-1200 პროგრამირებადი კონტროლერებისათვის განკუთვნილი დაპროექტების სისტემა.

ნაშრომში გამოყენებულია შინაარსის გადმოცემის ორიგინალური მიდგომა. კონკრეტულად, აღე-ბულია შიემენს AG-ს ახალი თაობის კონტროლერებიდან ორი უახლესი მოდელი - S7-1200/ S7-1500 ხაზგასმულია მათი უპირატესობანი ძველ მოდელებთან - S7-300/S7-400 შედარებით. მოცემულია მათი გამოყენების რეკომენდაციები, მოყვანილია მაგალითები და მითითებულია ბმულები წარმოქმ-ნილ შესაძლო კითხეებზე პასუხის გაცემისათვის.

ნაშრომში დიდი ადგილი ეთმობა S7-1200 პროგრამული ლოგიკური კონტროლერების პრაქტიკული გამოყენების საკითხებს, კერძოდ განხილულია: კონტროლერის Ethernet შეერთება კომპიუტერთან, კონტროლერის დაკავშირება პროგრამასთან, IP მისამართის დადგენა, ახალი პროექტის გახსნა, პროექტში ახალი მოწყობილობის დამატება, მოწყობილობის გამართვა, პროგრამის შექმნა ორი რიცხვის გამრავლების მაგალითზე, პროგრამის კომპილაცია და კონტროლერში ჩატვირთვა, პროგრამის ტესტირებები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები