თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე

მასალათა გამძლეობა

I ნაწილი


image-1

უაკ 539. 3

ISBN 978-9941-20-378-7 (ყველა ნაწილი), 978-9941-20-379-4 (პირველი ნაწილი)

130 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

შედგენილია იმ სილაბუსის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ამ საგნის ძირითად საკითხებს. უხვადაა ილუსტრირებული, რაც მკითხველს საკითხების უფრო ნათლად წარმოდგენის საშუალებას აძლევს. შესაბამისი თემების  შეუცდომლად აღქმისათვის და მასალის სწორად გააზრების მიზნით ყოველი თავის დასასრულს დართულია კითხვა-პასუხები. შედგება შვიდი თავისაგან. განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები