გ. მურჯიკნელი, ზ. აზმაიფარაშვილი

ძალური ელექტრონიკა და ინტელექტუალური ელექტროამძრავები

image

უაკ 621.38

ISBN 978-9941-28-758-9

112 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ძალური ელექტრონიკის ძირითადი საკითხები. კერძოდ, აღწერილია ძალური ნახევარგამტარული ელემენტების (დიოდების, ტირისტორების, ტრანზისტორების) აგებულება და მოქმედების პრინციპი, მართვადი და უმართავი გამმართველები, ავტონომიური ინვერტორები, ელექტრული ენერგიის გარდაქმნისა და გადართვის საკითხები და სხვ.

წიგნში განხილულია აგრეთვე თანამედროვე ინტელექტუალური ელექტროამძრავები, რომლებიც ელექტრომანქანების, აპარატებისა და მათი მართვის სისტემების ერთობლიობაა. ამას გარდა, მითითებულია, რომ აღნიშნული მოწყობილობები მრეწველობაში მექანიკური ენერგიის ძირითად წყაროს წარმოადგენენ. მათი საშუალებით ხდება ელექტრული ენერგიის გარდაქმნა მექანიკურად და პირიქით.

სახელმძღვანელო შესრულებულია მაღალ დონეზე და შეესაბამება ზემოთ მოყვანილი საგნის სილაბუსს. იგი დაწერილია სტუდენტებისათვის გასაგები ენით და იძლევა იმის საშუალებას, რომ სტუდენტებმა უკეთ აითვისონ ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალური საგანი.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები