ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე

გემის ენერგეტიკული
დანადგარები


image-1

უაკ 629.113.004

ISBN 978-9941-20-440-1

78 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

განხილულია გემის ენერგეტიკული დანადგარების განვითარების სტადიები, მათი დანიშნულება, სახეები, კონსტრუქციული თავისებურებები, მუშაობის პრინციპები, ძირითადი სქემები, მახასიათებლები, ორთქლიანი და სხვა სახის ტურბინების თბური ციკლები, მათი მუშაობის შეფასების მთავარი კრიტერიუმები.
შედგენილია საგანმანათლებლო პროგრამის „საზღვაოსნო მეცნიერებები“, მიხედვით და განკუთვნილია შესაბამისი სპეციალობის სტუდენტებისათვის. ასევე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს საზღვაო ტრანსპორტის დარგის ინჟინერ-ტექნიკური ორგანიზაციების მუშაკების მიერ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები