გ. ტყეშელაშვილი, მ. სვანიძე, ნ. სვანიძე

ეკონომეტრიკა

image

უაკ 33

ISBN 978-9941-28-734-3

216 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ეკონომეტრიკის ძირითადი თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, განსაზღვრულია ეკონომეტრიკული და შემთხვევითი ეკონომიკური პარამეტრების მოდელირების კლასიკური მიდგომები, კორელაციური კავშირების სიმჭიდროვე და მათი დადგენა, ერთ- და მრავალფაქტორიანი მოდელების შედგენის, ამოხსნისა და გამოყენების პირობები, რომლის ცოდნაც სწრაფად ცვალებად ეკონომიკურ გარემოში აუცილებელია. მენეჯერული გადაწყვეტილებების ხარისხი დიდწილადაა დამოკიდებული ეკონომეტრიკული მეთოდების გამოყენებაზე.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეწარმეო ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. იგი ასევე გამოადგება შესაბამისი სპეციალობის მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, მენეჯმენტის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები