მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე

კვლევის მეთოდები სამედიცინო და ბიოფიზიკაში

image

უაკ 577

ISBN 978-9941-28-802-9

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია ბიო- და სამედიცინო სფეროში კვლევის ძირითადი მეთოდების ფართო სპექტრი. ის მოიცავს ორგანიზმის ცხოველქმედების მექანიკური გამოვლენის, სითბოს წარმოქმნისა და თბოცვლის პროცესების, ორგანოების და ბიოლოგიური ქსოვილების ელექტროგამტარობის, ბიოპოტენციალების გამოკვლევის ასპექტებს.

მოცემულია ულტრაბგერითი, მაგნიტოგრაფიული, ფოტომეტრიული, რენტგენული, რადიოიზოტოპური, რადიონუკლიდური კვლევებისა და თერაპიის მეთოდები. განხილულ საკითხთა შეგნებული და გაიოლებული შესწავლის მიზნით, მრავლადაა წარმოდგენილი თემატური ცხრილური მონაცემები, ნახაზები და სურათები.

წიგნი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის ბაკალავრიატისა და სამედიცინო ფიზიკის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები