შ. მესტვირიშვილი, ირ. დენისოვა

გაზმომარაგება

image-1

უაკ 621.6

ISBN 978-9941-28-793-0

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში ასახულია დასახლებული პუნქტების გაზმომარაგების სისტემების გაანგარიშების ძირითადი საკითხები. განხილულია იდეალური და ბუნებრივი გაზის თვისებები და შედგენილობა. მოყვანილია გაზის წვის თეორიული საკითხები, გაზსადენების კლასიფიკაცია, ჰიდრავლიკური გაანგარიშებისა და გაზის ხარჯის განსაზღვრის მეთოდები. აღწერილია გაზმომარაგების სისტემების, დანადგარებისა და აღჭურვილობის შერჩევის ძირითადი საკითხები, გაზის ქსელებისა და დანადგარების მუშაობის რეჟიმები, გაზის სანთურების და წნევის რეგულატორების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და კლასიფიკაცია

სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციის სპეციალობის სტუდენ-ტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები