ოლ. ნამიჩეიშვილი, მ. რამაზაშვილი

გადამრთველი სქემების საფუძვლები

image-1

უაკ 519.4(075.8)

ISBN 978-9941-28-790-9 (PDF)

304 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში მოცემულია ორნიშნა ბულის ალგებრის ელემენტები, მისი თეორემების გამოყენება და ბულის გამოსახულებათა გამარტივება კარნოს რუკების საშუალებით, აგრეთვე ლოგიკური სქემები და ძირითადი ლოგიკური ვენტილები.
დაწვრილებითაა განხილული მულტიპლექსერის ტიპები, მულტიპლექსერის ფუნქციონირების სიმბოლური აღწერა,

მულტიპლექსერებზე კომბინაციური ლოგიკური სქემის დაპროექტება და დემულტიპლექსერები.

განკუთვნილია ინფორმატიკით დაინტერესებულ პირთათვის.