თ. შარაშიძე, ლ. გვერდწითელი, ვ. გვახარია, შ. ანდღულაძე

მდინარე არაგვის აუზის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ანთროპოგენური ფაქტორების ზეგავლენის აღკვეთის პრევენციული ღონისძიებები

image-1

უაკ 282.2

ISBN 978-9941-28-757-2

168 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

მონოგრაფიაში განხილულია მდინარე არაგვის აუზის ფიზიკური გარემო, მასზე მოქმედი ნეგატიური ფაქტორები, მეწყერსაშიში და ერო-ზიული განვითარების უბნები, მცენარეული საფარის მდგომარეობა.

პრიორიტეტულად გამოსახულია მდ. არაგვის აუზის ეკოქიმიური კვლევები – წყლის ნიმუშის სრული ქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზი, მდინარის ფსკერული ნალექების ქიმიური ანალიზი, რომელიც განხორციელდა ISo და USEPA სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით. შესწავლილია და შეფასებული მდინარე არაგვის წყალზე ანთროპოგენური ფაქტორების გავლენა და დაბინძურების წყაროები, დასახლებული პუნქტების საკანალიზაციო კოლექტორებისა და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მდგომარეობა, ჟინვალის წყალსაცავის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური რისკები. დასახულია გარემოსდაცვითი და სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების, მდინარის დაბინძურებისაგან დაცვის პრევენციული ღონისძიებები და მონიტორინგის სტრატეგია.

განკუთვნილია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები