ლ. ხარატიშვილი

საინფორმაციო-საზომი სისტემები
მეტროლოგიური უზრუნველყოფა

image

უაკ 659

ISBN 978-9941-28-805-0

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია გამოსაკვლევი ობიექტების შესახებ ინფორმაციის გარდაქმნის ზოგადი საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საინფორმაციო-საზომი სისტემების აგების პრინციპებს, მათ შედგენილობას, ასეთი სისტემების შესასრულებლად სამუშაოების ჩამონათვალს აგების სხვადასხვა სტადიაზე, მათი ფუნქციონირების სახეებს და გამოყენების საკითხებს.

მეტროლოგიური უზრუნველყოფის პოზიციიდან მოცემულია სსს-ის დამუშავების, წარმოების, დანერგვისა და ექსპლუატაციის საკითხები, მეტროლოგიური მახასიათებლების განსაზღვრა, მათი ნორმირების და რეგლამენტაციის საკითხები გამოყენების სფეროების შესაბამისად.

განხილულია ასევე სსს-ის მეტროლოგიური ობიექტების საზომი არხებისა და მათი მდგენელების, გამომთვლელი კომპონენტების მეტროლოგიური მახასიათებლების ნამდვილი მნიშვნელობების განსაზღვრის სხვადასხვა მეთოდი, მეტროლოგიური უზრუნველყოფის გარკვეული საკითხები: გამოცდა, დამოწმება, დაკალიბრება, სტატისტიკური დამუშავებისათვის ღონისძიებების დასახვა.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლის სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისთვის, შესაძლოა აგრეთვე გამოიყენონ სპეციალისტებმა, რომლებიც საზომი ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები