მ. ახობაძე, ელ. კურცხალია

გადაწყვეტილებათა მიღება ქაოსის და თამაშთა თეორიების საფუძველზე

image-1

უაკ 004.6

ISBN 978-9941-28-726-8

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს მიზანია მკითხველს გააცნოს ქაოსისა და თამაშთა თეორიის ძირითადი ცნებები. ხშირად, ამა თუ იმ პრაქტიკული ამოცანის გადაწყვტისას, გადაწყვეტილების მიღება გვიწევს განუზღვრელობის პირობებში. ამიტომ მნიშვნელოვანია ისეთი მეთოდების ცოდნა, რომლებიც დაგვეხმარებიან სიტუაციების ანალიზისა და ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღების პრობლემების დაძლევაში. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი მძლავრი იარაღია ქაოსისა და თამაშთა თეორიები. წიგნში მრავლადაა მოყვანილი მაგალითები და მოდელები, რომელთა გაცნობა გაუადვილებს მკითხველს ძირითადი იდეებისა და მეთოდების აღქმასა და მათ პრატიკულ გამოყენებას.

წიგნი შედგენილია იმ ლექციების საფუძველზე, რომელიც იკითხება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სიტემების ფაკულტეტის დოქტორანტურაში. ვფიქრობთ, ის საინტერესო იქნება გადაწყვეტილების მიღების საკითხებით დაინტერესებული სტუდენტებისა და მეცნიერებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები