ა. ასათიანი

სასწავლო ქეისები ბიზნესის ეთიკასა და მენეჯმენტში

image-1

უაკ 339.15

ISBN 978-9941-28-736-7

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში მოცემულია ქართული ბიზნესრეალობის ამსახველი 21 ორიგინალური და 3 გადმოქართულებული ქეისი. სავარჯიშოები მოიცავს ბიზნესის მენეჯმენტისა და ბიზნესის ეთიკის ისეთ მხარეებს, როგორებიცაა: კორპორაციული მენეჯმენტის ეთიკა, PR-მენეჯმენტი, კომუნიკაცია ბიზნესში, შესაძლო წინააღმდეგობები ეთიკასა და ბიზნესის ინტერესებს შორის, ბიზნესორგანიზაციის მორალური სტანდარტები, მომხმარებელთან ურთიერთობის ეთიკური დილემები, ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა, ეტიკეტი ბიზნესში, ბიზნესის გენდერული ასპექტები, ეთიკა საერთაშორისო ბიზნესურთიერთობებში, ინდივიდის ეთიკურობის შემოწმების ტესტები და სხვ.

კრებულს წამძღვარებული აქვს ქეისის, როგორც სწავლებისა და შეფასების მეთოდის პედაგოგიკური დახასიათება.

ქეისების კრებული გამიზნულია პრაქტიკული მეცადინეობებისათვის და იგი დახმარებას გაუწევს პროფესორ-მასწავლებლებს და სტუდენტებს ბიზნესის ეთიკისა და ბიზნესის მენეჯმენტის სასწავლო კურსების სწავლება-სწავლის პროცესში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები