ლ. ბერიშვილი, მ. ცინცაძე

ანალიზური ქიმია


image-1

უაკ 543.06;543.21.9

ISBN 978-9941-28-763-3

256 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 
ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები