მზ. მილაშვილი

სპორტულ-სანახაობითი ღონისძიებების დაგეგმვა

image-1

უაკ 796.06

ISBN 978-9941-28-744-2 (PDF)

144 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სხვადასხვა ტიპის, ფორმატისა და მასშტაბის სპორტულ-სანახაობითი ღონისძიებების ჩატარებისათვის საჭირო მოსამზადებელი სამუშაოების სახეები და განხორციელების ეტაპები, სპორტულ-სანახაობითი ღონისძიებების დაგეგმვისა და ადმინისტრირებისათვის დამახასიათებელი თავისებურებები.

დამხმარე სახელმძღვანელო პროფესიული მოდულური პროგრამა „ღონისძიების ორგანიზების“ სტუდენტებისათვის გათვალისწინებული საგანმანათლებლო რესურსია და განკუთვნილია მოდულის - „სპორტულ-სანახაობითი ღონისძიების დაგეგმვის“ სწავლებისათვის.