მ. წულუკიძე

ზოგადი ფიზიკის მოკლე კურსი

image-1

უაკ 530.1

ISBN 978-9941-28-764-0

376 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული ყველა საკითხი. მოცემულია მექანიკის, მოლეკულური ფიზიკის და თერმოდინამიკის, ელექტრობის, მაგნეტიზმის, ოპტიკის, ატომისა და ატომბირთვის ფიზიკური საფუძვლები; წარმოდგენილია ლოგიკური კავშირი კლასიკურ და თანამედროვე ფიზიკას შორის.

განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო სპეციალობის (არაფიზიკოსი) სტუდენტებისათვის. სახელმძღვანელოში გადმოცემული მასალა უზრუნველყოფს სტუდენტის მომზადებას მომიჯნავე დისციპლინების ათვისებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები