ვ. ღლიღვაშვილი, თ. ფირცხალაიშვილი, ი. სარჯველაძე, თ. კაჭარავა

სარძეო პროდუქტიულობა და საკვებწარმოება

(სარძეო მეცხოველეობა, საკვები და საკვებწარმოება)

image-1

უაკ 591.146

ISBN 978-9941-28-748-0

424 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელოში განხილულია როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში დამკვიდრებული ძროხეულის, ცხვრისა და თხის მოშენებისას რძის წარმოებისათვის საჭირო პირობები, მათი ფიზიოლოგია, მოვლა, კვების თავისებურებანი და შენახვის სისტემები, მოშენების საკითხები; ყურადღება გამახვილებულია გამოყენებულ საკვებზე, საკვებწარმოებაზე და მეცხოველეობაში გამოყენებად სამკურნალო და არომატულ მცენარეებზე, რაც აღრმავებს სარძევე პირუტყვის მოვლა-კვებისა და შენახვისათვის საჭირო პირობების ცოდნას.

ნაშრომი განკუთვნილია მეცხოველეობის მიმართულების საბაკალავრო სწავლების სტუდენტების და მეცხოველეობის საკითხებით დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები