მ. ელიზბარაშვილი, პ. ელიზბარაშვილი

სატრანსპორტო გამოთვლითი
და მიკროპროცესორული
ტექნიკის საფუძვლები


image-1

უაკ 681. 322.

ISBN 978-9941-20-475-3

109 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 11.10.2013


 

განხილულია ელექტრონულ-გამომთვლელი მანქანის (ეგმ) ჩამოყალიბების პრინციპი და ძირითადი ელემენტების დანიშნულება; ეგმ-ების და ინტეგრალური სქემების განვითარების ეტაპები; მიკროპროცესორის აგებულება და ძირითადი თვისებები, მისი გამოყენება მიკრო ეგმ-ის აგების, ტრანსპორტის ფუნქციონირების მართვის და მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვის სისტემებში; მიკროპროცესორული სისტემის შიგა და გარე კავშირის მეთოდები; პროგრამების ძირითადი პრინციპები  და მიკროპროცესორული ტექნიკის განვითარების პერსპექტივები.
გამიზნულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის პროფესიული სწავლების და ბაკალავრიატის პროგრამის შემსწავლელ სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები