გრ. თელია, ბ. დიდებაშვილი, ლ. ლომსაძე, კ. შარვაშიძე

რკინიგზის სამგზავრო და სამგზავრო-ტექნიკური სადგურები

image

უაკ 656.21(075)

ISBN 978-9941-28-886-9

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.04.2022


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია სამგზავრო და სამგზავრო-ტექნიკური სადგურების კლასიფიკაცია და ძირითადი ტექნიკური აღჭურვილობის განლაგების პრინციპები. მნიშვნელოვანი ყურადღება აქვს დათმობილი სადგურების სალიანდაგო განვითარების სქემებს, მათი მუშაობის ტექნოლოგიებს, ლიანდაგთა პარკების ყელების თანამედროვე კონსტრუქციების შემუშავებას.

განკუთვნილია სტუ-ის სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის ტრანსპორტის სპეციალობის ბაკალავრებისათვის. ასევე გამოადგება რკინიგზის სადგურებისა და კვანძების დაპროექტების დარგში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს და სარკინიგზო სპეციალობის პროფესიული სწავლების სტუდენტებს.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები