ლ. ავალიშვილი, ნ. შარაშენიძე

რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება სეისმურ ზემოქმედებაზე ერთმასიანი რხევადი სისტემის საანგარიშო მოდელით
მეთოდური მითითებები
საკურსო პროექტის გაანგარიშების მაგალითი მაგისტრანტებისათვის სამშენებლო სპეციალურ კონსტრუქციებში

image-1

უაკ 693.9.624.042.7

ISBN 978-9941-28-716-9

40 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 25.12.2019


 

წარმოდგენილ ნაშრომში მოცემულია რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშების მაგალითი სეისმურ ზემოქმედებაზე; დადგენილია ჩარჩოზე მოქმედი სეისმური ძალა; განსაზღვრულია სვეტში აღძრული ძალვები (M, N) სეისმური ძალის გათვალისწინებით; შერჩეულია სვეტის გრძივი მუშა არმატურის კვეთი. მოყვანილია დანართები მოქმედი სამშენებლო ნორმატივებიდან სეისმური რაიონებისათვის.

ნაშრომი განკუთვნილია სამშენებლო სპეციალობის მაგისტრანტე-ბისათვის; ასევე დახმარებას გაუწევს ინჟინერ-დამპროექტებლებსა და ინჟინერ-პრაქტიკოსებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები