გ. ჯაფარიძე

თბილისის საინჟინრო გეოლოგია


image-1

უაკ 624.131.1

ISBN 978-9941-28-762-6

368 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

მონოგრაფიაში განზოგადებულია 1934 - 1975 წლებში ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები. განხილულია ის საინჟინრო-გეოლოგიური პროცესები, რომლებიც წარმოიქმნება ნაგებობების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პერიოდში.

ძირითადი ყურადღება ეთმობა მიწისზედა და მიწისქვეშა მშენებ-ლობისათვის 100მ სიღრმემდე გავრცელებული გრუნტების საინჟინრო-გეოლოგიურ შეფასებას. გაანალიზებულია მდინარეული ტერასების, ჩაკეტილი დეპრესიების, განამარხებული ძირითადი ქანების გამოფიტვის, მდინარეული ტერასების კლდოვანი ბარიერების არსებობის, განამარხებული რელიეფის, ანთროპოგენური რელიეფის წარმოქმნის, ტბიურ-ჭაობური, ტბიური, გამარილიანებული და მაკრო-ფორული გრუნტების არსებობის საკითხები და განსაზღვრულია მათი მნიშვნელობა ქალაქის განაშენიანებისთვის.