თ. ბარაბაძე, ნ. ზაუტაშვილი, მ. მაჭარაძე

ნავთობისა და გაზის დაგროვების ძებნისა და ძიების მეთოდიკა

image-1

უაკ 622.28

ISBN 978-9941-28-913-2 (PDF)

160 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 05.04.2022


 

სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის რესურსული ბაზის შესწავლისა და განვითარების აქტუალური ამოცანების გადაწყვეტაში პროფესიული მონაწილეობისათვის, ნავთობისა და გაზის კომპანიების მოღვაწეობის ეფექტური გეოლოგიური უზრუნველყოფისათვის გეოლოგი უნდა ფლობდეს ნახშირწყალბადების საბადოების პროგნოზის, ძებნის, ძიებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდებს, უნდა იცოდეს გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების წარმოების ტექნიკური საშუალებები, მათი ეკონომიკა და ორგანიზაცია.

წინამდებარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია `ნავთობისა და გაზის საქმის მიმართულების მაგისტრანტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები