ალ. ახვლედიანი, ავ. გოგოლაძე, გ. ახვლედიანი, ირ. გოგოლაძე, ნ. ნარიმანიძე

სამდინარო ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაცია და წარმოება
II ნაწილი

მიწის სამუშაოები ჰიდროტექნიკური მშენებლობის დროს

image

უაკ 626/627

ISBN 978-9941-28-939-2 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-941-5 (II ნაწილი)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

წიგნში განხილულია ჰიდროტექნიკურ სამუშაოთა ის ძირითადი მიმართულებები, რომ-ლებიც გვხვდება სამდინარო ჰიდროტექნიკური და ჰიდროენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობის დროს, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა მშენებლობის ორგანიზაციის და წარმოების საერთო საკითხები; მიწის სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება; ბეტონი და ბეტონის სამუშაოები. სპეციალური სამუშაოების ორგანიზაცია და წარმოება.

განკუთნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ჰიდროინჟინერიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის. შეიძლება გამოიყენოს სამშენებლო ფაკულტეტის სხვა სპეციალობის სტუდენტებმაც, ასევე საპროექტო და სამშენებლო დარგის სპეციალისტებმა, რომლებიც ჰიდროსაინჟინრო ან ჰიდროენერგეტიკულ სფეროში მოღვაწეობენ.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები