თ. კუნჭულია, ო. ლანჩავა, მზ. ქიტოშვილი

შრომის უსაფრთხოება გეოდეზიური და საკადასტრო სამუშაოების შესრულების დროს
(მეორე, შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა)

image-1

უაკ 622.528 (075.8)

ISBN 978-9941-28-927-9

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენლია შრომის კანონმდებლობის, შრომის უსაფრთხოების სამედიცინო-ბიოლოგიური და სანიტარიულ-ჰიგიენური საფუძვლები, საწარმოებში შრომის პირობების გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების სისტემა, ტრავმატიზმის ძირითადი წყაროები, შრომის უსაფრთხოების მოთხოვნები საწარმოებში გეოდეზიური, საკადასტრო და მარკშაიდერული სამუშაოების წარმოების დროს, ელექტრული ენერგიის მომხმარებელი ხელსაწყო-დანადგარების უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფის პირობები. ჩამოყალიბებულია საწარმოო ხმაურისა და ვიბრაციების მავნე ზემოქმედების საწინააღმდეგო ტექნიკური და ორგანიზაციული ღონისძიებები, საწარმოო ჰაერის დამტვერიანებისა და საწარმოო მიკროკლიმატის შემადგენელი პარამეტრების მომუშავეებზე არასასურველი ზემოქმედების თავიდან ასაცილებელი საშუალებები, აგრეთვე ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებისა და ხანძრების სალიკვიდაციო სამუშაოების საფუძვლები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „საინჟინრო გეოდეზიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები