თ. მუსელიანი

ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები
I ნაწილი

image

უაკ 621.3

ISBN 978-9941-28-918-7 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-919-4 (I ნაწილი)

544 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

სახელმძღვანელოში განხილულია თეორიული ბაზა სპეციალური ელექტროტექნიკური დისციპლინების კომპლექსის შესწავლისათვის. კურსის პირველი ნაწილი მოიცავს წრფივი ელექტრული წრედების თეორიას, რომელშიც მოცემულია მუდმივი და ცვლადი დენის წრედებში გამოყენებული ცნებები, კანონები და ელექტრულ წრედებში მიმდინარე ელექტრომაგნიტური პროცესების კანონზომიერებები. მოყვანილია თანამედროვე ელექტროტექნიკური მოწყობილობების ფართო კლასში გამოყენებული გაანგარიშების ინჟინრული მეთოდები, ასევე რეზონანსული მოვლენები ელექტრულ წრედებში, ინდუქციურად დაკავშირებული ელექტრული წრედების თეორია.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის სპეციალობის ბაკალავრების, მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. დიდ დახმარებას გაუწევს ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლების შესწავლის მსურველებს.