მ. კახიანი, გ. ჯაფარიძე, თ. ჩხაიძე, †ა. რობაქიძე

მანქანათა ნაწილები


ტექნიკური მექანიკა, მმთ და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები

დამხმარე სახელმძღვანელო საკურსო
სამუშაოს შესასრულებლად

image

უაკ 513.8;621.01

ISBN 978-9941-28-713-8

0 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საკურსო სამუშა-ოები შემდეგ საგნებში: მანქანათა ნაწილები, ტექნიკური მექანიკა, მმთ და მანქანათა ნაწილების საფუძვლები და მანქანათა კონსტრუირების საფუძვლები.

განკუთვნილია საინჟინრო სპეციალობების ბაკალავრებისა და მაგისტრანტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები