მ. კახიანი

მანქანათა ნაწილებისა და მანქანა-დანადგარების დინამიკა

image

უაკ 621.81

ISBN 978-9941-28-935-4

0 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 01.11.2022


 

მოცემულია მანქანათა ნაწილებისა და მანქანის შემადგენელი კონსტრუქციების გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები სიმტკიცეზე, ხანგამძლეობაზე, ცვეთამედეგობაზე, საიმედოობასა და დინამიკური მდგრადობის სხვა მახასიათებლებზე, რაც მანქანის დაპროექტებისა და გამოცდის პროცესის ოპტიმიზაციის საშუალებას იძლევა.

განკუთვნილია სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები