ო. თედორაძე, დ. თავხელიძე

მოსავლის აღების თანამედროვე ტექნოლოგიები და მანქანები
I ნაწილი

image-1

უაკ 631.35

ISBN 978-9941-28-937-8 (ყველა ნაწილი); 978-9941-28-938-5 (პირველი ნაწილი)

224 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 30.11.2022


 

ნაშრომში განხილულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლის აღების თანამე­დროვე ტექნოლოგიები და მათი შესრულებისას  გამოყენებული მანქანები, ასევე სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ზოგიერთი თვისება რომელიც გან­საკუთრებულ გავლენას ახდენს ამღები მანქანების სამუშაო ნაწილების ძირითადი პარა­მეტრების შერჩევაზე.

სახელმძღვანელოს შედგენისას გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ლიტერატურული წყა­როა და ავტორთა  მიერ ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგები.

განკუთვნილია აგრონომიის, აგროტექნოლოგიისა და მეცხოველეობის სპეციალობების ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, მაგისტრანტებისა და დოქტო­რანტებისათვის. ასევე გამოადგება ფერმერებსა და ამ მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტებს.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები