მ. ცინცაძე, ნ. კილასონია

არაორგანული სინთეზის თეორიული საფუძვლები

image-1

უაკ 54.546

ISBN 978-9941-28-761-9

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

სახელმძღვანელო შექმნილია არაორგანული სინთეზის თეორიული საკითხების შესაბამისი ლაბორატორიული სამუშაოების სწავლების ხანგრძლივი გამოცდილების საფუძველზე. ნაშრომში გადმოცემული თეორიული საკითხები განხილულია ქიმიის მეცნიერების განვითარების შესაბამის თანამედროვე დონეზე და მოიცავს სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებულ ყველა საკითხს.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ქიმიური სპეციალობების ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები