თ. მალაღურაძე

შესავალი მედიის კვლევის მეთოდებში

image

უაკ 07

ISBN

200 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

სახელმძღვანელო მიზნად ისახავს მედიის კვლევის ძირითადი მეთო­დების კლასიფიკაციას, განმარტებას, მათი გამოყენების სფეროების გამო­კვეთას და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობისათვის იმ თეორიული ბაზის შექმნას, რომელიც აუცილებელია კვლევითი ნაშრომის შესრულე­ბისათვის საჭირო უნარების შესაძენად. კერძოდ, სახელმძღვა­ნელოში საუ­ბარია, რით უნდა იხელმძღვანელოს სტუდენტმა საკვლევი თემის შერ­ჩევისას, რა სამუშაო უნდა შესრულდეს კვლევის კაბინეტურ, საველე ეტა­პებზე, რა ტექნიკები უნდა გამოიყენოს ემპირიულ მონაცემთა დამუშა­ვებისა და ანალიზისას. აქვე წარმოდგენილია სხვადასხვა მედიის კვლე­ვების ძირითადი მიმართულებები.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუ­დენტებისა და მედიის კვლევით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები