ალ. ბენაშვილი, ეკ. გვარამია

კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საფუძვლები
(მე-2 გამოცემა)

image-1

უაკ 004

ISBN 978-9941-28-969-9 (PDF)

272 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

სახელმძღვანელოში წარმოდგენილია კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის საკითხები იერარქიის სხვადასხვა დონეზე. განხი­ლულია როგორც კომპიუტერების თაობები, ტიპები, თვლის პოზიციური სისტემები და ციფრული ლოგიკური დონე, ისე კომპიუტერის მოწყო­ბილობები, მათი მახასიათებლები და მუშაობის პრინციპები, ნაჩვენებია თანამედროვე ტენდენციები კომპიუტერების განვითარების სფეროში. 

სახელმძღვანელო განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერ­სიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენ­ტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები