ნ. კუციავა, ეკ. თოფურია, თ. ტუსიაშვილი, თ. ედილაშვილი

ზოგადი ქიმიის კურსი

მეორე გამოცემა

image-1

უაკ 546

ISBN 978-9941-28-786-2

184 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია ქიმიის ძირითადი ცნებები და კანონები, ქიმიურ ელემენტთა პერიოდული სისტემა და არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები. მოცემულია თანამედროვე შეხედულებები ატომის აღნაგობასა და ქიმიურ ბმებზე. საფუძვლიანად არის ჩამოყალიბებული კინეტიკის, თერმოდინამიკის, ხსნარის ჟანგვა-აღდგენისა და ელექტროქიმიური პროცესების საკითხები.

ნაშრომი განკუთვნილია ტექნიკური უნივერსიტეტის სხვადასხვა სპეციალობის სტუდენტებისთვის, ასევე ზოგადი ქიმიის საკითხებით დაინტერესებულ პირთათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები