ი. ქვარაია

სეისმოდამცავი სისტემები მშენებლობაში და მათი მოწყობა

image-1

უაკ 667

ISBN 978-9941-28-956-9

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

მონოგრაფიაში განხილულია სპეციალური სეისმოდამცავი სისტემები, რომელთა მუშაობის პრინ­ციპი გარკვეული თავისებურებით გამოირჩევა. სეისმოზემოქმედების დროს, მათი დამცავი ფუნქცი­ებიდან გამომდინარე, შედგენილი კლასიფიკაციის მიხედვით, წარმოდგენილია ასეთი სისტემის  მოწ­ყობისა და დამონტაჟების პროცესი. სათანადო ყურადღება აქვს დათმობილი უახლეს მიღწევებს სეის­მომედეგ მშენებლობაში.

განკუთვნილია სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისა და სამშენებლო დარგის  სპეცია­ლის­ტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები