ნ. ჯავახიშვილი, მზ. ბეგიაშვილი

მოცემულობები სამშენებლო ხაზვაში

image-1

უაკ 744

ISBN 978-9941-28-715-2

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

მეთოდური სამუშაო შეიცავს ზოგად ცნობებს სამშენებლო-არქიტექტურული ნახაზების შესახებ. წარმოდგენილია, როგორც საცხოვრებელი, ისე სამრეწველო შენობების გეგმის, ჭრილის და ფასადის ნახაზები.

მეთოდური მითითებები განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო სპეციალობის სტუდენტებისათვის. დახმარებას გაუწევს მათ სავალდებულო გრაფიკული სამუშაოების შესრულებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები