ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, მ. ცოცხალაშვილი

საელმავლო წევა სამთო საწარმოებში და ელმავლის მოძრაობის დინამიკა
(საელმავლო წევა, წევის ელმომარაგება და თანამდევი დინამიკური პროცესები)

image-1

უაკ 622.6/629.423

ISBN 978-9941-28-974-3 (PDF)

128 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

სამთო საწარმოთა ტრანსპორტის მნიშვნელოვან ნაწილს საელმავლო წევა განეკუთვნება, რომელიც მოიცავს მოძრავ შემადგენლობას და წევის ქსელს, რო­მლის მთავარი ელემენტი ელმავალია. წიგნში განხილულია როგორც უშუალოდ საელმავლო წევა და წევის ელმომარაგება, ისე ელმავლის მოძრაობის თანამდევი დინამიკური პროცესები.

წიგნში ასახულია როგორც ზოგადი საკითხები, ისე ავტორების მიერ ორიგინალური კვლევით მიღებული ზოგიერთი შედეგი.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამთო სპეციალობის სტუ­დენტებისთვის, ასევე სასარგებლო იქნება ზოგადად სარკინიგზო დარგის სტუ­დენტებისა და სამეცნიერო-კვლევით დაინტერესებული ტექნიკური სფეროს სპე­ციალისტებისთვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები