თ. ბარაბაძე, ნ. ხუნდაძე, რ. პაატაშვილი, ნ. ზაუტაშვილი

შელფის გეოლოგიური აგებულება და ნავთობგაზიანობის პერსპექტივები

image-1

უაკ 622.28

ISBN 978-9941-28-981-1 (PDF)

120 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში, შელფის შესწავლილი სტრუქტურულ-გეოლოგიური თავი­სებურებების, ფაციესური შედგენილობის, კოლექტორებისა და ნავ­თობგაზიანი კომპლექსების თვისებების, ასევე შელფური ოლქების ნავთობგაზიანი აუზების მახასიათებლების საფუძველზე, განხილულია აკვატორიებში ნახშირწყალბადების დაგრო­ვების პროგნოზირების, შელფზე ნახ­შირწყალბადების საბადოების ძებნა-ძიებითი სამუშაო­ების ოპტიმალური პროცესის ორგანიზ­ებისა და ათვისების საკითხები.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია გეოლოგიის დარგისა და ნავთობგაზის საბა­დოების დამუშა­ვების სპეციალისტებისათვის, ტექნიკური პროფილის მაგისტრანტე­ბისათვის, მაღალი კვალი­ფიკაციის სამეცნიერო და სამეცნიერო-პედაგოგიური კადრებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები