ჯ. გრიგალაშვილი

პროექტების კრებული Arduino-ში
დაპროგრამება ვიზუალურ გარემოში

image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-28-978-1 (PDF)

424 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.04.2023


 

„არდუინო“ რამდენიმე ტექნოლოგიის ნაკრებია [1, 2, 3], რომელთა დახმარებითაც შესა­ძლებელია სხვადასხვა სახის ჭკვიანი გაჯეტების, ავტომატიკისა და რობოტოტექნიკის მოწყო­ბილობების აგება. შექმნილია უნივერსიტეტის სტუდენტურ გარემოში, შესაბამისად მისი პლატფორმა ღია და მნიშვნელოვნად ხელმისაწვდომია, სარგებლობს უზარმაზარი პოპუ­ლა­რობით როგორც დამწყებებში, ისე პროფესიონალებში. აღსანიშნავია, რომ „არდუინოს“ დაპ­როგრამების გარემო Processing Wiring დაფუძნებულია C/C++ ენაზე. ეს ენა შექმნილია რთული პროგრამული პროდუქტების – ოპერაციული სისტემების, მონაცემთა ბაზების, საოფისე პროგრამების, ელექტრონული თამაშების შექმნისთვის, შესაბამისად, მისი გამოყენება დაპრო­გრამებისათვის არაეფექტურია.

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებასაც, რომ „არდუინოს“ ძირითადი გამომყენებლები პროფესიონალი პროგრამისტები კი არა, ინჟინერ-ელექტრონიკოსები, ელექტრიკოსები, სქემო­ტექნიკოსები, სისტემოტექნიკოსები არიან, რომელთაც ტექსტურ დაპროგრამებაში საფუ­ძვლიანი ცოდნა არ აქვთ. ამან გამოიწვია გარაფიკული/ვიზუალური დაპროგრამების გარე­მოებების შექმნა, რომელთა შორის უფასოდ გავრცელებადი პროგრამა FLProg გამოირჩევა. მისი მეშვეობით შეიძლება ვიზუალურად დავაპროგრამოთ არდუინოს კონტროლერი ისე, რომ ეს პროცესი გამოიყურებოდეს როგორც ელექტრონული ან ელექტრული სქემების ხაზვა კომპი­უტერის ეკრანზე და საერთოდ არ დაგვჭირდეს დაპროგრამების ტექსტური ენების გამოყენება.

ამ მიზნით FLProg იყენებს პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერების დაპროგრა­მებისათვის გამოყენებულ გრაფიკულ ენებს – FBD და LED, რომლებიც გამოიყენება პრაქ­ტიკულად ყველა სახის ლოგიკური რელეებისა და სამრეწველო კონტროლერების (პროგ­რამირებადი ლოგიკური კონტროლერები) დაპროგრამებისათვის მთელ მსოფლიოში.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუ-ის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის ციფრული ტექნოლოგიების ათვისებაში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები