მ. ბეგიაშვილი, ნ. მუმლაძე, ქ. ჭკუასელი

ფიგურის ორთოგონალური გეგმილის მიხედვით მისი პერსპექტივის აგება
(„რადიალური“ მეთოდი)

image

უაკ 621.317.32

ISBN 978-9941-28-755-8

32 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2021


 

უნივერსიტეტის საბაკალავრო სასწავლო პროგრამაში არქიტექტორებისათვის გამორჩეული ადგილი მხაზველობით გეომეტრიას უკავია. ეს დისციპლინა მოიცავს შემდეგ ძირითად საკითხებს: ორთოგონალური დაგეგმილება სამ ურთიერთმართობულ გეგმილთა სიბრტყეზე, მონჟის კოორდინირებული ეპიურა, აქსონომეტრია და გამოყენებითი პერსპექტივის საფუძვლები. წინამდებარე ნაშრომში წარმოდგენილია გეომეტრიული ფიგურების პერსპექტივის აგება ვერტიკალურ სიბრტყეზე ორთოგონალური გეგმილების მიხედვით. აგებისას გამოყენებულია რადიალური მეთოდი, რაც პერსპექტივის აგებას გულისხმობს უშუალოდ ორთოგონალური გეგმილებიდან. ნაშრომში ნაჩვენებია მონჟის მოდელსა და ცენტრალური დაგეგმილების აპარატს შორის კავშირი, რაც თვალნათლივ წარმოაჩენს ასახვის ორ მეთოდს შორის კავშირს.

დამხმარე სახელმძღვანელო განკუთვნილია არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები