ზ. ჯორბენაძე

ბიზნესის რელიგიური ასპექტები: იუდაიზმი და მართმადიდებელი ქრისტიანობა

image

უაკ 21.26.27

ISBN 978-9941-28-972-9

176 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 29.07.2022


 

ნაშრომში იუდაიზმისა და მართლმადიდებელი ქრისტიანიზმის საწყი­სებიდან განხილულია ბიზნესისადმი რელიგიის მიმართების საკითხთა წრე. ამ რელიგიათა კანონიკური წესების, მათი ცნობილი სასულიერო პირთა ქადაგებათა ფონზე წარმოდგენილია ბიზნესის რელიგიურ ფასეულობებთან „შეხების“ ნიშ­ნულები. ეს ყოველივე კი იუდაიზმისა და მართლმადიდებელი ქრისტიანიზმის რელიგიის ღირებულებებების პარალელურ რეჟიმში განხილვით ხდება.

ნაშრომი განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების ბიზნესის ფაკულ­ტეტის სტუდენტებისა და პროფესორთათვის, და ასევე იმ მკითხველთათვის, რო­მელთაც ბიზნესის რელიგიურ-ზნეობრივი პარადიგმა აინტერესებს.