მ. სირაძე

ეთერზეთების და არომატულ ნაერთთა ქიმია და ტექნოლოგია

image

უაკ 668.5

ISBN 978-9941-512-03-2 (PDF)

136 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

სალექციო კურსი „ეთერზეთების და არომატულ  ნაერთთა  ქიმია და ტექნოლოგია“ დაწერილია ამ საგნის მოქმედი პროგრამის შესაბამისად (სპეციალობა ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია).

ნაშრომში განხილულია თანამედროვე ინფორმაცია  ეთერზეთოვანი  მცენარეების შესახებ და ამ მცენარეებიდან სხვადასხვა მეთოდით  წარმოებულ ეთერზეთებზე, მათ  ბიოლოგიურ როლზე,  მედიკო-ბიოლოგიურ მნიშვნელობაზე, გამოყენებაზე მედიცინაში, ფარმაციაში, კვების ტექნოლოგიაში. იგი შედგება ძირითადი და ტექნოლოგიური ნაწილებისაგან. მასში წარმოდგენილია პრაქტიკული   მეცადინეობების თემატიკა  სალექციო  კურსის  მიხედვით. 

ნაშრომში აღწერილია  მცენარეული ნედლეულიდან ეთეროვანი ზეთების მიღების ტექნოლოგიური მხარეები, ტექნოლოგიური პროცესები და გამოყენებული აპარატურის კონსტრუქციები.

სახელმძღვანელო გამდიდრებულია არომათერაპიის საკითხებით, ეთეროვანი ზეთებით მკურნა­ლობის ჩვენებებითა და მოქმედებით. იგი მოიცავს ეთერზეთოვანი ნედლეულისა და ეთეროვანი ზეთების ანალიზის მეთოდებს.

სახელმძღვანელო  გათვალისწინებულია  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ქიმიური  ტექნოლოგიის  ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის;  დაეხმარება  აგრეთვე, სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ამავე  პროფილის  მომავალ  სპეციალისტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები