მ. სირაძე

სინთეზური გამრეცხი საშუალებების ტექნოლოგია

image

უაკ 648.18

ISBN 978-9941-512-04-9 (PDF)

96 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 07.07.2023


 

სალექციო კურსი  „სინთეზური გამრეცხი საშუალებების ტექნოლოგია“ ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის მოდიფიცირებული სასწავლო პროგრამის  ახალი სასწავლო კურსია.

მოცემულია ინფორმაცია სინთეზური გამრეცხი საშუალებების ასორტიმენტის გაფართოებაზე, ხარისხისა და ეკონომიკური ეფექტიანობის ზრდის საკითხებზე. 

ნაშრომში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ზან-ების კლასიფიკაციას, ნომენკლატურას და ადსორბციულ თვისებებს; ზან-ების მიღების ტექნოლოგიას და გამოყენების სპექტრს. მოცემულია რეცეპტურების კომპონენტების შერჩევის პრინციპები; თეორიული და საინჟინრო საფუძველი გან­სხვავებული (აგრეგატული მდგომარეობის მიხედვით) სინთეზური გამრეცხი საშუალებების წარ­მოე­ბისათვის. ხაზგასმულია, რომ ოპტიმალურად შერჩეული ზან-ები და მათი დანამატები განსაზღვრავს, თანამედროვე სინთეზური გამრეცხი საშუალებების ხარისხს.

წარმოდგენილია  საპნის, თხევადი და საცხისმაგვარი სინთეზური გამრეცხი საშუალებების წარმო­ების თანამედროვე ტექნოლოგიები.

სახელმძღვანელო  გათვალისწინებულია  ტექნიკური  უნივერსიტეტის  ქიმიური  ტექნოლოგიის  ფა­კულტეტის სტუდენტებისათვის.  იგი დაეხმარება  აგრეთვე,  სხვა  უმაღლესი  სასწავლებლების  ამავე  პრო­ფილის  მომავალ  სპეციალისტებსაც.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები