მ. ხუციშვილი

რჩილვის ტექნოლოგია და მოწყობილობა

image

უაკ 621.791.3

ISBN 978-9941-28-206-5 (PDF)

192 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 28.02.2018


 

სალექციო კურსში განხილულია რჩილვის ფიზიკურ-ქიმიური პროცესების საფუძვლები: რჩილვის მეთოდები, სარჩილები, მოწყო­ბი­ლობები რჩილვისათვის.

წიგნი განკუთვნილია მასალათმცოდნეობის, ბაკალავრიატის, სა­გან­მა­ნათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის.