თ. არშბა, გრ. ხელიძე, პ. ეთერია, ხ. ჩოხელი

მარეგულირებელი ჰიდროელექტროსადგურების წყალსაცავების შევსებისა და დამუშავების გრაფიკების შედგენის მეთოდი ენგურჰესის მაგალითზე

image

უაკ 627.8

ISBN 978-9941-512-21-6

48 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 27.12.2023


 

დამხმარე სახელმძღვანელოს შინაარსი შეესაბამება საქართველოს ტექნიკური უნივერსი­ტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამის „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია“ სასწავლო კურსს - „ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების წყალენერგეტიკული გაანგარიშების მეთოდები“ და განკუთვნილია მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის.

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია მარეგულირებელი ელექტროსადგურების წყალ­საცავების შევსებისა და დამუშავების გრაფიკების შედგენის მეთოდები ენგურჰესის მა­გალითზე. მეთოდები ეფუძნება ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავების ისეთ მახა­სიათებლებს, როგორიცაა: შევსება-დამუშავების ინტენსიურობა, წყალსაცავის ზედაპირიდან აორ­თქლების დანაკარგი, შესაძლო ფილტრაცია კაშხლის ტანში, ფუძეში და შემოვლით, წყალ­გაშვებები სამეურნეო და გარემოსდაცვითი მიზნებით.

ყოველივე საფუძვლად უდევს ჯვრის (ენგურჰესის) წყალსაცავის რიცხვით გაანგარიშებებს ენგურჰესის დამახასიათებელი წყლის ხარჯის საშუალოწყლიანი, უხვწყლიანი და მცირე­წყლიანი წლებისთვის.

დამხმარე სახელმძღვანელო ხელს შეუწყობს სტუდენტებს გაერკვნენ ჰიდროე­ლე­ქტრო­სადგურების წყალსაცავების რეჟიმების მართვის პროცესის თავისებურებებში და გამოიყენონ ის სამაგისტრო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში.


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები