ბ. მეფარიშვილი, გ. ჯანელიძე

საინფორმაციო სისტემების აგება
MS SQL Server-ის გამოყენებით
(ლაბორატორიული პრაქტიკუმი)


image-1

უაკ 681.3.06

ISBN 978-9941-20-351-0

232 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 06.06.2013


 

განხილულია MS SQL Server 2008 და MS Visual Studio გარემოში ლაბორატორიული სამუშაოების შესრულების აღწერილობა საგნის საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება MS SQL Server და MS Visual Studio გამოყენებით.
განკუთვნილია ინფორმატიკის სფეროს სტუდენტებისთვის.

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები