მ. ბალიაშვილი

საზომ მოწყობილობათა
კონსტრუირება


image-1

უაკ 681.2

ISBN 978-9941-20-279-7

159 გვერდი

დამტკიცების თარიღი 03.04.2013


 

დამხმარე სახელმძღვანელოში განხილულია საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირების ძირითადი საკითხები. კერძოდ, კონსტრუქციის ტექნოლოგიურობის, საზომი მოწყობილობების და მათი ელემენტების ტიპიზაციის, უნიფიკაცის და სტანდარტიზაცის, იერარქიული კონსტრუირების პრინციპები. მოცემულია  საიმედოობის,  თბური რეჟიმის უზრუნველყოფის, ხელშეშლასთან ბრძოლის, გარე ზემოქმედებებისაგან დაცვის (IP ხარისხი), კომპონირების მეთოდები.
აღწერილია თანამედროვე მიკროსქემების კორპუსების, ნაბეჭდი სამონტაჟო (სამაკეტო)  ფირფიტების (ევროპლატა), ფირფიტის დასამზადებელი მასალების, საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკისათვის გამოყენებული კორპუსების და დგარების სახეები და მათი სტანდარტიზაციის მეთოდები. 
განხილულია SMT და THT ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული აწყობის ტექნოლოგიური პროცესები. მოყვანილია ძირითადი ცნებები ერგონომიკის სფეროდან.   

 


ამავე ავტორთა სხვა ნაშრომები